ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

คลิกเข้าเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1

https://bit.ly/2JQ1wlw

https://bit.ly/3aVa6LL

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11627

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11628

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11629


ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11656

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11657

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11660

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11668


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11674

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11675


ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Selfv

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/26

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/693

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/709


ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/28

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/547

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/557

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/576